Nalazite se ovdje: Početna > Obaveze

Obaveze stvaratelja i imatelja

 

Imatelji arhivskoga i registraturnog gradiva - smatraju se pravne i fizičke osobe koje su vlasnici ili posjednici gradiva, koje njime upravljaju ili ga drže s bilo kojega naslova. Stvaratelji arhivskoga i registraturnog gradiva - smatraju se pravne ili fizičke osobe čijim djelovanjem i radom ono nastaje. Nadzor nad zaštitom cjelokupnog arhivskoga i registraturnoga gradiva Stvaratelja/Imatelja obavlja nadležni  državni arhiv te se u tom smislu obvezuju na suradnju sve osobe Stvaratelja/Imatelja odgovorne i zadužene za gradivo.

 

Stvaratelji i imatelji javnoga arhivskog i registraturnog gradiva dužni su:

 1. savjesno ga čuvati u sređenom stanju i osiguravati od oštećenja do predaje nadležnom arhivu
 2. dostavljati na zahtjev nadležnoga državnog arhiva popis gradiva i javljati sve promjene u svezi s njim
 3. pribavljati mišljenje nadležnoga državnog arhiva prije poduzimanja mjera koje se odnose na njihovo gradivo
 4. redovito odabirati arhivsko gradivo iz registraturnog gradiva
 5. redovito provoditi izlučiva­nje gradiva čiji je rok čuva­nja istekao, a najkasnije 5 godina od pos­ljed­nje­g provedenog postupka
 6. omogućiti ovlaštenim djelatnicima nadležnoga državnog arhiva obavljanje stručnog nadzora nad čuvanjem njihova gradiva
 7. pridržavati se uputa nadležnoga državnog arhiva glede zaštite gradiva
 8. osigurati čuvanje onoga registraturnog gradiva u kojemu još nisu protekli rokovi čuvanja
 9. osigurati primjeren prostor i opremu za smještaj i zaštitu gradiva
 10. odrediti djelatnika odgovornoga za rad pismohrane, a zaduženog djelatnika u pismohrani koji mora položiti ispit za djelatnike u pismohranama
 11. predati arhivsko gradivo u izvorniku, sređeno, tehnički oprem­ljeno, označeno, popisano i cjelovito za određeno vremensko razdob­lje
 12. novonastalo gradivo i gradivo u čiji posjed dođu dužni su pridružiti odgovarajućoj dokumentacijskoj zbirci ili cjelini najkasnije u roku trideset dana od nastanka, odnosno dolaska u posjed
 13. dostaviti nadležnom arhivu popis svih dokumentacijskih zbirki ili cjelina koje posjeduju
 14. donijeti Pravilnik o zaštiti i obradi  kojima uređuju sva pitanja organizacije, obrade, odlaganja i čuvanja, odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva te Poseban popis (popis trajnog gradiva i gradiva ograničenog  roka čuvanja) koji sadržava sve vrste gradiva koje je nastalo ili nastaje djelova­njem određenoga stvarate­lja
 15. izvijestiti nadležni državni arhiv o svakoj promjeni statusa i ustrojstva radi davanja mišljenja o postupanju s gradivom

 

Imatelji privatnog arhivskog gradiva koji iz bilo koje osnove čuvaju arhivsko gradivo ili pojedinačne dokumente trajne vrijednosti, obavezni su:

 1. obavijestiti nadležni državni arhiv o posjedovanju gradiva
 2. čuvati gradivo i poduzimati mjere potrebne za njegovo sigurno čuvanje i zaštitu
 3. srediti gradivo i izraditi popis
 4. dopustiti ovlaštenoj osobi nadležnoga državnog arhiva da pregleda gradivo i po potrebi provede sigurnosno snimanje

Ukoliko imatelj privatnoga arhivskog gradiva nije u mogućnosti srediti gradivo i izraditi popis, dužan je dopustiti nadležnom državnom arhivu da to učini o svom trošku.

 

Pismohrane kakve bi trebale biti Pismohrane kakve ne bi trebale biti Pismohrane kakve ne bi trebale biti Pismohrane kakve ne bi trebale biti